بادگیر خوراک پز مناسب برای جلوگیری از خاموش شدن شعله خوراک پز های کوهنوردی در باد شدید می باشد.