این رفرنس یا مدل عطر زنانه ورساچه رایحه ای‌ مدرن ازگل‌های نادر و زیباست که در کنار عناصر مدیترانه ای‌ جان گرفته و نمایانگر شادابی و انرژی خاص بانوان ورساچه است. عطرزنانه ورساچه ورسنس نگاه متفاوتی برای صاحب خویش خلق میکند و او را به رهایی دررویارویی با تجارب جدید و مقاومت ناپذیر فرامیخواند. ورسنس، این عطر زنانه ، ضرب آهنگی بر گرفته از طبیعت دارد و صاحبش را به تکاپویی مجدد در احساساتی مانند طبیعت، آزادی ، تعادل ، حرکت فرامیخواند و گونه ای دیگر از حس انرژی را به تصویر میکشد. این عطر زنانه در نت ابتدایی با میوه‌های مدیترانه ای آغاز می شود ، ترکیبات ترنج و نارنگی‌ سبز شما را با تازگی و طراوتشان احاطه می کنند و انرژی در کنار ترکیبات مرکبات و رایحه‌های میوه ای‌ به اوج خود می‌رسد.در قلب ورسنس ترکیبات‌ لیلی دریایی (رایحه ای از اعماق اقیانوس) ،در کنار گل های کمیاب وصفی دوچندان به ترکیب هل تلخ و گلبرگ یاس داده در نهایت این عطر زنانه در نت پایانی خود رایحه های سدر، چوب صندل، زیتون و  مشک به جای خواهد گذاشت.