ماشين حساب چاپگر روميزي کوچک HR-8TM

صفحه نمايش LCD بزرگ

محاسبه هزينه سود و فروش

محاسبه ماليات و تبديل ارز

سرعت چاپگر:

عدد داخل کادر سرعت چاپ را به خط در ثانيه نشان مي دهد.

نمايش علائم چهار عمل اصلي به صورت بزرگ:

در هنگام فشار دادن هر کدام از کليدهاي (+، -، ÷، ×) علامت مربوطه به صورت بسيار بزرگ و خوانا بر روي نمايشگر ظاهر مي شود. اين عمل احتمال اشتباه را کم مي سازد.

صفحه کليد سريع:

کاربران تند دست مي توانند با هر سرعتي اعداد را وارد ماشين نمايند. يک حافظه ميانجي که اعداد ورودي را در خود ذخيره مي نمايد، امکان فوق را فراهم نموده است.